Technische Commissie

De Technische Commissie draagt zorg voor een goede opleiding van onze leden, met in achtneming van de mogelijkheden en beperkingen van de leden. Hieronder valt het bevorderen van het technische niveau van zwemmen en reddingstechnieken. Dit wordt o.a. geborgd middels (bij)scholing voor en coachen van instructeurs, instructeurs in opleiding en hulpen aan het bad. Het doel van de opleiding is elk niveau af te sluiten met een examen.

 

Examens
Als technische commissie bepalen we wie er wel en niet op examen kan. De leden worden hiervan op de hoogte gebracht via een uitnodiging. De aanmelding dient op tijd ingeleverd te worden. Gebeurt dit niet dan kan er niet deelgenomen worden aan het examen, ook niet bij een andere brigade. In dat geval dient er gewacht te worden tot het volgende examenmoment bij de eigen brigade. Uitzonderingen hierop zijn: ziekte of overlijden (van directe familie). Als een lid zakt voor het examen bepaalt de technische commissie of en waar iemand een herkansing kan doen.

Tussen examen en herexamen zit minimaal 2 maanden, dit in verband met de tijd die nodig is om te zoeken naar een ander examen, toestemming vragen voor deelname aan het examen bij een andere brigade, de REC (regionale examencommissie) en de aanvraag indienen die 6 weken voor de examendatum binnen moet zijn bij de REC.

Er is een examenreglement  vastgesteld door de bond.
Hierin staat wat er gedaan behoort te worden voor, tijdens en na een examen.

 

Overleg
De technische commissie heeft regelmatig een overleg om lopende zaken enz. te bespreken. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de andere disciplines binnen de brigade.

Instructeurs en overige hulpen dienen zich af te melden bij een van de technische commissieleden middels mail of groepswhatsapp als ze niet aanwezig kunnen zijn.

 

Hulp aan bad:
Mensen kunnen hun interesse kenbaar maken bij de technische commissie als ze hulp aan het bad willen zijn.
Daarnaast kunnen kandidaten gevraagd worden door de technische commissie, dat kan ook zonder dat ze aangegeven hebben interesse te hebben, als de T.C. door het observeren van inzet en gedrag van de kandidaat een geschikte hulp aan het bad “ziet”.

 

Kandidaten kunnen worden gevraagd om mee te komen helpen als?
– De kandidaat is in bezit van minimaal Lifesaver 1.
– De kandidaat is in bezit van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis
– De kandidaat voorbeeldgedrag laat zien

 

Kandidaten gaan eerst meehelpen aan het bad. In eerste instantie als “manusje van alles”, ze worden steeds verder ingezet in opleiding. Zo kunnen ze proeven aan het helpen les geven. Bekwaamheid/geschiktheid wordt door de TC beoordeeld. Als iemand niet geschikt is of als de kandidaat het zelf niet leuk vindt, stopt de hulp aan het bad.

Een kandidaat die geschikt lijkt voor opleiding van zweminstructeur niveau 3 dient aan de volgende eisen te voldoen om aan de opleiding te beginnen:
– De kandidaat helpt al een flinke periode mee en durft zelfstandig voor een groep te staan, laat leiderschap zien (“ruwe diamant” is voldoende…)
– De kandidaat is in bezit van Lifesaver 3.
– De kandidaat is in bezit van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis
– De kandidaat heeft een diploma VMBO of een overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
– De kandidaat heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt

De beslissing om met de kandidaat te gaan starten met de opleiding is aan de praktijkbegeleider (Debby).
Het is een heel intensieve opleiding die max. 3 jaar mag duren (en uit ervaring: die tijd is nodig…) waarbij ook heel veel tijdinvestering van de praktijkbegeleider gevraagd wordt.
De kandidaat wordt goed geïnstrueerd over tijdsduur en tijdsinvestering en beslist dan zelf of dat op dat moment in zijn/haar levensfase past.

We leiden niet op voor zweminstructeur niveau 2.
Daar zijn de opleidingen te intensief voor in relatie tot wat het oplevert. Als een kandidaat de opleiding niet wenst te volgen blijft hij hulp aan het bad, die met aansturing van de T.C. zelfstandig lessen kan verzorgen (als ze daar competent voor zijn) of andere instructeurs ondersteunen.

 

Taakverdeling technische commissie

 • Verdelen van instructeurs over de banen bij afwezigheid/afmelding.
 • Toezicht tijdens brigade-uren.
 • Contactpersoon bij vragen en problemen tijdens opleidings-uren.
 • Contact met ouders tijdens opleidingsuren.
 • Contact met ouders/anderen middels mail.
 • Theorielessen verzorgen.
 • Examentest afnemen.
 • Contact met (eventuele) examenadministrator van de brigade over benodigde papieren voor het examen.
 • Regelen van examens; data, bond, contact LACO beschikbaarheid bad, enz.
 • Contactpersoon voor andere disciplines: EHBO, wedstrijdploeg, activiteiten commissie en bestuur.
 • Bewaking persoonsgegevens van leden met bijzonderheden.
 • Mededelingen nieuwsbrief
 • Bestellen en beheren van materialen.
 • Opstellen technische bijeenkomst (zo vaak als nodig in een jaar).
 • Banenlijsten maken.
 • Baanindeling instructeurs maken.
 • Baanindeling leden maken.
 • Bepalen wie als hulp aan bad komt.
 • Beslisbevoegdheid met betrekking tot wie en wanneer de opleiding tot instructeur gaat volgen
 • De technische commissie heeft de supervisie bij het begeleiden van de instructeur in opleiding/hulp aan bad
 • Verzorgen elementaire opleiding binnen de brigade.

 

Te bereiken via tc@rbheytse.nl

Margriet
Debby