Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement (versie 15-4-2019)

Art. 1           Contributiebetaling vindt plaats op een door het bestuur bepaalde wijze.

Art. 2           Belangstellenden voor een lidmaatschap hebben het recht om twee keer op proef mee te zwemmen. Dit recht is eenmalig.

Art. 3           Het lidmaatschap vangt aan na het aanmelden via een aanmeldformulier en het inleveren van de benodigde bescheiden.

Art 4               Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie verschuldigd voor het desbetreffende halfjaar tot 1 juli danwel tot 1 januari

Art. 5           De minimum toelatingseis aan juniorleden voor het lidmaatschap is het bezit van diploma B van de KNZB. De Technische Commissie van Reddingsbrigade Aoreven zal belangstellenden beoordelen op hun zwemvaardigheid en beslissen over hun geschiktheid voor het lidmaatschap.

Art. 6           Bij het beëindigen van het lidmaatschap vervallen alle aanspraken op bezittingen van Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen.

Art. 7           Het bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangende voorzitter, -secretaris en -penningmeester aan.

Art. 8           De secretaris draagt zorg voor het maken van notulen van vergaderingen en is verder belast met het voeren van correspondentie.

Bij ontstentenis van de voorzitter en diens plaatsvervanger neemt de secretaris diens functie waar. Taken van de secretaris kunnen worden waargenomen door de plaatsvervangende secretaris.

Art. 9           De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij/zij houdt geregeld boek van de financiën van de vereniging, sluit aan het eind van het jaar de boeken af en legt schriftelijk rekening en verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Bij ontstentenis van de penningmeester kunnen diens taken worden waargenomen door de plaatsvervangende penningmeester.

Art. 10         Het dagelijks bestuur is belast met al die bestuurstaken, die geen uitstel kunnen lijden. De overige bestuursleden staan het dagelijks bestuur terzijde en vervangen het indien nodig. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

Art. 11         Het bestuur kan voor het uitvoeren van deeltaken op bestuursgebied, respectievelijk op ander gebied, commissies benoemen, bestaande uit leden en anderen (deskundigen) en eventueel bestuursleden.

Op voordracht van de commissie benoemt het bestuur een commissievoorzitter, die dient als aanspreekpunt voor het bestuur, vergaderingen belegt, etc.

Art. 12         Eenmaal per jaar worden er door de Algemene Leden Vergadering een of meer bestuursleden gekozen dan wel herkozen. Het volgende rooster van aftredende bestuursleden wordt gehanteerd:
Jaar 1       aftreden secretaris en plaatsvervangende voorzitter
Jaar 2       aftreden penningmeester en plaatsvervangende secretaris
Jaar 3       aftreden voorzitter en plaatsvervangende penningmeester

Na 3 jaar begint de cyclus opnieuw.
Overige bestuursleden treden af conform de bepalingen genoemd in Artikel 8 van de Statuten.

Art. 13         Elk seniorlid (18 jaar en ouder) respectievelijk elke ouder van een juniorlid, kan zich verkiesbaar stellen tot 2 weken voor de Algemene Leden Vergadering door zich schriftelijk bij het bestuur te melden.

Art. 14         Indien het aantal bestuursleden onder drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur dient echter zo spoedig mogelijk een Algemene Leden Vergadering te beleggen met als enig agendapunt de verkiezing van een nieuw bestuur.

Art. 15         Bij besluit tot ontbinding van Reddingsbrigade Aoreven te Heythuysen wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald tijdens de (Buitengewone) Algemene Leden Vergadering.

Art. 16         De leden volgen tijdens het bijwonen van de trainingen de aanwijzingen, gegeven door de instructeurs, te allen tijde op. De leden nemen de huisregels van de vereniging en de instelling waar men zich bevindt zonder enig voorbehoud in acht.

Art. 17         De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van eigendommen van de leden en vrijwilligers tijdens de trainingen, ook niet als deze eigendommen voor tijdelijke bewaring worden afgegeven aan de vereniging.

Art. 18         In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.