Regels voor vrijwilligers en toezichthouders

Regels voor alle vrijwilligers:

Voor alle vrijwilligers gelden de “Gedragsregels begeleiders in de sport” en er wordt van hen verwacht deze na te leven.

Daarnaast heeft iedere vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en voldoet aan de eisen.

Toezicht en eisen
– Bij gebruik van het bad moet er voldoende gekwalificeerd personeel toezicht houden (in verhouding met de grootte van de groep)
– Onder voldoende toezicht wordt verstaan:
o Per bassin dient altijd één toezichthouder aanwezig te zijn. Dit houdt in dat er tevens een vervanger aanwezig moet zijn, zodat te allen tijde de taken van de      toezichthouder direct kunnen worden overgenomen.
o De toezichthouder moet het hele bassin kunnen overzien en zich rondom het bassin bewegen.
o Indien twee bassins in de onmiddelijke nabijheid zijn gelegen en beide goed kunnen worden overzien, dan kan het totaal benodigde toezichthouders met één   persoon worden verminderd.
o Indien een kleuterbassin dieper is dan 50 cm is permanent toezicht noodzakelijk.
o Indien in verband met het aantal aanwezige personen extra toezicht vereist is, dan dient de gebruiker voor extra toezichthouders te zorgen. Dit geldt zowel voor het toezicht bij de bassins als bij de kleedruimten en valt onder de verantwoordelijkheid van gebruiker.

– Extra toezicht is in ieder geval gewenst bij:
o Bezoekers met medische problemen, zoals oog- en ooraandoeningen
o Bezoekers met geestelijke of lichamelijke beperkingen
o Bezoekers die de Nederlandse taal in woord en/of geschrift niet beheersen
o Andere risicogroepen
o Gebruik van springplank en/of glijbaan en vaste of drijvende spelmaterialen

– toezichthouders zijn een of meerdere personen die kunnen aantonen dat ze gecertificeerd CIOS, ALO of vergelijkbare opleiding hebben, of een trainers of leiders diploma dat door de bond erkend wordt.
(WHVBZ =wet hygiëne en veiligheid badinrichting en zwemgelegenheden)

Kwalitatieve toezichtcriteria vaardigheden toezichthouder (volgens WHVBZ)

– Minimaal een van de aanwezige toezichthouders moet reddend kunnen zwemmen
– Minimaal een van de toezichthouders dient in het bezit te zijn van een geldig EHBO- en reanimatiediploma en RB Heythuysen draagt zelf zorg voor EHBO materiaal
– Het is gewenst dat de toezichthouders op gezette tijden een conditie- en vaardigheidstest afleggen
o Laco wijst in dit kader specifiek op het toezichtplan en dan met name de omschreven onderdelen bij “ het toezicht en Bevoegd- en bekwaamheidseisen voor toezichthouders /(allround) zweminstructeurs
– De toezichthouder dient een natuurlijk overwicht op de bezoekers te hebben. Aangenomen wordt dat personen beneden de 18 jaar hierover niet beschikken.
– RB Heythuysen is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar leden en bezoekers, het toezicht houden, en handhaven van de orde op de hele accommodatie inclusief de kleedlokalen voor, tijdens en na gebruik.