Statuten Reddingsbrigade Heythuysen

Ref: 2019.0545.01 VV
STATUTENWIJZIGING VERENIGING REDDINGSBRIGADE AOREVEN

Vandaag, drieëntwintig juli tweeduizend negentien (23-07-2019), verscheen voor mij, _
mr. Cornelia Mols-Bohlen, notaris in de gemeente Leudal, kantoorhoudende te Neer:
_
mevrouw Simone Johanna Marie-José van Loon, wonende te 6095 CL Baexem,___
gemeente Leudal, Briasbosch 12, geboren te Baexem op zesentwintig maart _______
negentienhonderddrieënzeventig (26-03-1973), (paspoortnummer NPH3CFDB9), ____
gehuwd met de heer Leonardus Hubertus Dionisius Geraats, ____________________
handelend als bestuurder van de vereniging: Reddingsbrigade Aoreven, gevestigd te _
Heythuysen, kantoorhoudende te Arevenlaan 3, 6093 GM Heythuysen, ingeschreven _
in het handelsregister onder nummer: 40177462, hierna te noemen: ‘de Vereniging’ __
en als zodanig bevoegd op grond van artikel 17 lid 5 sub a van de statuten van de ___
Vereniging de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. __________________
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard: ________________
INLEIDING ___________________________________________________________
1. De Vereniging werd opgericht bij notariële akte op twaalf november ___________
negentienhonderdnegentig verleden voor mr. T.J.G. Schreurs, destijds notaris te _
Heythuysen. _______________________________________________________
2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op __
dertien oktober tweeduizend zes verleden voor Schijns, destijds notaris te ______
Heythuysen.
_______________________________________________________
3. Op vijftien april tweeduizend negentien (15-04-2019) heeft de algemene________
vergadering van de Vereniging besloten de statuten van de Vereniging te_______
wijzigen. __________________________________________________________
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.
______________
STATUTENWIJZIGING _________________________________________________
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ___
ingang als volgt: _______________________________________________________
Artikel 1 _____________________________________________________________
Naam, zetel en rechtsbevoegdheid _______________________________________
1. De vereniging is genaamd Reddingsbrigade Heythuysen.
_________________
Zij is gevestigd in de gemeente Leudal.
__________________________________
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.__________________________
Artikel 2 _____________________________________________________________
Duur ________________________________________________________________
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. _____________________________
Artikel 3 _____________________________________________________________
Doel_________________________________________________________________
De vereniging stelt zich ten doel het voorkomen en bestrijden van de ______________
verdrinkingsdood_______________________________________________________
in de ruimste zin van het woord. ___________________________________________
Artikel 4 _____________________________________________________________
Lidmaatschap ________________________________________________________
2
1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten. __
2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de_
eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. _______
Een desbetreffend verzoek moet binnen een maand na ontvangst van de_______
kennisgeving van niet-toelating door het bestuur, schriftelijk bij het bestuur ______
worden ingediend. __________________________________________________
3. De aanmelding van nieuwe leden dient te gebeuren op de manier zoals ________
beschreven is in het huishoudelijk reglement. _____________________________
4. Door toetreding tot de vereniging aanvaardt de betrokkene tevens het _________
lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van ________
Drenkelingen (KNBRD) indien de vereniging zich daarbij aangesloten heeft._____
Artikel 5 _____________________________________________________________
Rechten en verplichtingen ______________________________________________
1. De vereniging kan, voorzover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel
voortvloeit ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een
voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en __
schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk meedeelt het ___
bestuur daartoe niet te machtigen. _____________________________________
2. De vereniging kan, voorzover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is _
bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.___________
3. Voorzover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en _________
verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging. _________________________
4. De in de leden 1, 2 en 3 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het _
bestuur. __________________________________________________________
5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de Algemene Leden____
Vergadering of van een ander orgaan verplichtingen – al dan niet van financiële _
aard – aan de leden opleggen. ________________________________________
6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen___
naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. ________________
7. De leden zijn gehouden: _____________________________________________
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het
bestuur, van de Algemene Leden Vergadering of van een ander orgaan van _
de vereniging na te leven. ________________________________________
b. de belangen van de vereniging niet te schaden. _______________________
8. Leden van de vereniging mogen, tenzij gemachtigd door het bestuur, geen _____
briefwisseling voeren namens de vereniging, noch persvertegenwoordigers of ___
representanten van andere openbare media, zoals bijvoorbeeld radio en _______
televisie, te woord staan of aan dezen mededelingen doen aangaande de ______
aangelegenheden betreffende de vereniging.
_____________________________
Artikel 6 _____________________________________________________________
Straffen______________________________________________________________
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met_
de wet dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de
vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.______
2. a. In geval van overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen __
worden opgelegd:_______________________________________________
1) berisping;__________________________________________________
3
2) schorsing; _________________________________________________
3) royement (ontzetting uit lidmaatschap); __________________________
4) uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde ___
duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden; __________
5) ontzegging van het recht om in één of meer in de straf genoemde _____
functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen. ________
b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling ____
gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan__
het lid worden meegedeeld. _______________________________________
c. Een opgelegde straf kan in het clubblad gepubliceerd worden. ____________
3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. ____
Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap _
verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in
beroep te gaan. De verplichtingen ten opzichte van de vereniging blijven _______
onveranderd bestaan. _______________________________________________
4. a. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de__
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder___
meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage
__
niet of niet tijdig wordt betaald, of wanneer het lid de vereniging op ________
onredelijke wijze benadeelt. _______________________________________
b. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het lid zo spoedig_____
mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst en met opgave
van reden(en) van het besluit in kennis gesteld. _______________________
5. Van een door de vereniging opgelegde straf kan het lid binnen een maand na ___
ontvangst van deze kennisgeving in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn _
en tijdens het beroep is het lid geschorst. ________________________________
Artikel 7 _____________________________________________________________
Einde lidmaatschap____________________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt door: ________________________________________
a. opzegging door het lid; ___________________________________________
b. opzegging door de vereniging; _____________________________________
c. royement; _____________________________________________________
d. overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft.__________
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt _
door het bestuur. Royement kan alleen worden uitgesproken op de in artikel 6 lid_
4 genoemde gronden. _______________________________________________
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: ___________________________
a. in de gevallen in de statuten genoemd; ______________________________
b. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de _____
statuten voor het lidmaatschap stellen; ______________________________
c. wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;__________
d. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het _____
lidmaatschap te laten voortduren. __________________________________
4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit ____
artikel bepaalde. ________________________________________________
b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:___
1) wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te ___
4
laten voortduren; ____________________________________________
2) binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of ___________
medegedeeld, in welk geval het besluit al dan niet op hem van ________
toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe ___
wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten _
nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en ______
verplichtingen hieronder begrepen;______________________________
3) binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. _____________
5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijden geschieden en dient ____
schriftelijk te gebeuren. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet __
van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door _
opzegging tegen het einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd____
opgezegd, alsmede onmiddellijk in gevallen, als bedoeld in lid 3 en 4. ______
b. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap____
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen _
was opgezegd. _________________________________________________
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond_
dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de __
betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het ____
besluit beroep open op de Algemene Leden Vergadering. ___________________
Hij wordt daartoe zo snel mogelijk schriftelijk van het besluit met opgave van ____
redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en tijdens het beroep is
het lid geschorst. In het geval betrokkene in beroep is gegaan als voormeld kan__
de Algemene Leden Vergadering slechts tot ontzetting besluiten door een ______
daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van tenminste _______
tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. __________________________
Artikel 8 _____________________________________________________________
Het bestuur __________________________________________________________
1. a. Het aantal bestuursleden is in beginsel oneven, indien dit zo anders uitkomt
bepaald de voorzitter het aantal. ___________________________________
b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een __
penningmeester. Deze posten worden door het bestuur zelf onderling ______
verdeeld.______________________________________________________
2. a. Nieuwe bestuurskandidaten dienen zich schriftelijk bij het bestuur te melden_
minimaal twee weken voor de Algemene Leden Vergadering. ____________
b. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste_
drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een________
bindende voordracht. ____________________________________________
3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af_____
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn
terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op
het rooster de plaats van zijn voorganger in. ______________________________
4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt ___
het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet ____
5
hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke __________
kennisgeving, mededeling aan de leden._________________________________
5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke ______
vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft __
die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen ___
geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te
wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de _______
gevolgen daarvan af te wenden.
_______________________________________
6. De Algemene Leden Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan _____
indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een _______
meerderheid vereist van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen. Een
schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ______
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. __________________________
7. Van het verhandelde in iedere vergadering worden notulen opgemaakt, die de___
volgende vergadering vastgesteld en ondertekend worden door de voorzitter en
_
de secretaris. ______________________________________________________
8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ________________________________
a. door het eindigen van het lidmaatschap; _____________________________
b. door te bedanken._______________________________________________
Artikel 9 _____________________________________________________________
Bestuursbevoegdheid__________________________________________________
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het ______
besturen van de vereniging.___________________________________________
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur ______
bevoegd. _________________________________________________________
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Leden Vergadering te _
beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. _______
3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de _
taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen. _____________
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taken te laten uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd._
5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Leden _________
Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot_____
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan _
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk __________
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot _________
zekerheidsstelling voor een schuld voor een ander verbindt. Zonder voormelde __
goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet _______
rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. _________________________________
6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering
voor besluiten tot:___________________________________________________
a. onverminderd het bepaalde in b: het aangaan van rechtshandelingen en het_
verrichten van investeringen die een bedrag of waarde van € 2.500,– zegge:
tweeduizendvijfhonderd euro te boven gaan danwel het door de Algemene __
Leden Vergadering vast te stellen bedrag.____________________________
b. 1) het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en
geven van registergoederen; __________________________________
6
2) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een _____
bankkrediet wordt verleend; ___________________________________
3) het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van _
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de _
vereniging verleend bankkrediet; _______________________________
4) het aangaan van dadingen;____________________________________
5) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale ___
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire___
maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen ___
uitstel kunnen lijden; _________________________________________
6) het sluiten en wijzigingen van arbeidsovereenkomsten;______________
7) het aangaan van overeenkomsten van niet financiële aard, welke de ___
vereniging voor langer dan een jaar binden._______________________
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep _
worden gedaan. ____________________________________________________
Artikel 10 ____________________________________________________________
Vertegenwoordiging ___________________________________________________
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders ___
voortvloeit. ________________________________________________________
2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de ___
voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester,___
dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander
bestuurslid. ____________________________________________________
b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, _
op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging binnen de in de________
volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen. __________________
3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan ________
bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de __
wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven _____
beperking van de voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging _
kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
____________________
b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de _________
bevoegdheid tot vertegenwoordiging terzake van de in artikel 9 lid 5 _______
bedoelde handelingen. ___________________________________________
4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht_____
vertegenwoordigheidsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet
uit dan nadat een tevoren bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan ___
van de betreffende rechtshandeling is besloten. ___________________________
Artikel 11 ____________________________________________________________
Rekening en verantwoording____________________________________________
1. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van een januari tot en met _________
eenendertig december. ______________________________________________
2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de __
vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en ___
verplichtingen kunnen worden gekend. __________________________________
3. a. Het bestuur brengt op de Algemene Leden Vergadering binnen zes________
maanden na afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze ____
7
termijn door de Algemene Leden Vergadering – een jaarverslag uit over de _
gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. ____________
Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een _______
toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Leden Vergadering voor. _____
b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; _
ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder __
opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder __
lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze ______
verplichtingen nakomen.__________________________________________
4. a. De Algemene Leden Vergadering benoemt een kascommissie, bestaande __
uit twee leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken __
van het bestuur. ________________________________________________
b. De leden van de kascommissie worden benoemd voor de duur van een jaar
en treden na dit jaar af. Zij zijn aansluitend één keer herbenoembaar. ______
c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en _
brengt aan de Algemene Leden Vergadering verslag van haar bevindingen__
uit.___________________________________________________________
5. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle __
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de _
waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging _
te geven. _________________________________________________________
6. Goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering van het jaarverslag en van __
de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle ________
handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijkt. ________________________
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 2 en 3 zeven jaar te ____
bewaren. _________________________________________________________
Artikel 12 ____________________________________________________________
Geldmiddelen en contributie ____________________________________________
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ___________________________
a. contributies van de leden;_________________________________________
b. bijdragen; _____________________________________________________
c. cursus- en examengelden, alsmede inschrijf- en inleggelden;_____________
d. andere heffingen krachtens besluit van de Algemene Leden Vergadering;___
e. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden; _________________________
___________________________________________________________________ f. subsidies, giften, erfstellingen, legaten, renten en andere inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de__
algemene ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen ___
daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage _______
inhouden. _________________________________________________________
De eerste categorie is bepaald voor juniorleden tot achttien jaar en de tweede ___
categorie voor seniorleden van achttien jaar en ouder. De peildatum voor de vast
te stellen leeftijd is een januari van het aangaande jaar. _____________________
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de
contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders _____
besluit. ___________________________________________________________
4. Het bestuur is bevoegd om naar eigen beoordeling zijn leden geheel of ________
gedeeltelijk vrij te stellen van de verplichting tot betaling van een bijdrage. ______
8
5. Het bestuur kan vaststellen dat de jaarlijkse bijdrage in een aantal termijnen dient
te worden betaald. __________________________________________________
Artikel 13 ____________________________________________________________
Besluiten van organen van de vereniging _________________________________
1. Organen van de vereniging zijn het bestuur en de Algemene Leden Vergadering,
alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de______
Algemene Leden Vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan
wie daarbij door de Algemene Leden Vergadering beslissingsbevoegdheid is ____
toegekend. ________________________________________________________
Deze organen bezitten geen rechtspersoonlijkheid. ________________________
2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de_______
voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over ___
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.______________________________
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid ___
daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en ___
vindt er een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de _______
vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of _______
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door ___
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke _
stemming._____________________________________________________
3. Van het verhandelde in een vergadering wordt een verslag gemaakt, dat op de __
eerst volgende vergadering van het orgaan dient te worden goedgekeurd. ______
4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is__
nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist _______
rechtskracht.___________________________________________________
b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een _
door de wet of statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of________
mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, __
dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende ____
handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.____
c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die __
aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of ___
door de wederpartij tot wie het was gericht. ___________________________
5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de
mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:_______________
1) wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand ___
komen van het besluit regelen; _________________________________
2) wegens strijd met redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid __
6; ________________________________________________________
3) wegens strijd met een reglement. _______________________________
b. Tot onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften ___
bevatten waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld. _______________________
6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na _
het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is ____
gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of ___
daarvan is verwittigd. ________________________________________________
9
7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan __
door een daartoe strekkende besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden___
dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk _
zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt_____
toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere __
besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.__________
Artikel 14 ____________________________________________________________
Algemene Leden Vergaderingen _________________________________________
1. Aan de Algemene Leden Vergadering komen in de vereniging alle ____________
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn __
opgedragen._______________________________________________________
2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene __
vergadering gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone Algemene Leden____
Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht. ______
3. De Algemene Leden Vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met___
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping___
geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle __
leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de____
agenda. __________________________________________________________
4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig _____
aantal leden, die bevoegd zijn tot het uitbrengen van ééntiende gedeelte van
de stemmen in de Algemene Leden Vergadering, verplicht tot het _________
bijeenroepen van een Algemene Leden Vergadering op een termijn van niet_
langer dan vier weken na indiening van het verzoek.____________________
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven __
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping ___
overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een__
advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, ___
veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen dan anderen dan ___________
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen__
van de notulen._________________________________________________
5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer: ______________________
a. Vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Leden Vergadering; ___
b. Jaarverslag van het bestuur; ______________________________________
c. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar; ____________________
d. Verslag van de kascommissie;_____________________________________
e. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;___________
f. Vaststelling van de contributies;____________________________________
g. Vaststelling van de begroting; _____________________________________
h. Benoeming bestuursleden;________________________________________
i. Rondvraag.____________________________________________________
Artikel 15 ____________________________________________________________
Het leiden en verslagleggen van vergaderingen ____________________________
1. De Algemene Leden Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het ___
bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger ___
verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid op __
als voorzitter. ______________________________________________________
10
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de____
vergadering daarin. _________________________________________________
2. Van het verhandelde in elke Algemene Leden Vergadering wordt door een______
bestuurslid een verslag gemaakt. Het verslag wordt in het clubblad gepubliceerd _
of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dient door de_______
eerstvolgende Algemene Leden Vergadering te worden vastgesteld en dient als _
bewijs daarvan door de voorzitter en de notulist te worden ondertekend.________
Artikel 16 ____________________________________________________________
Toegang en besluitvorming Algemene Leden Vergadering ___________________
1. a. Ieder lid heeft toegang tot de Algemene Leden Vergadering. _____________
b. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de Algemene Leden ____
Vergadering, tenzij zij bij de Algemene Leden Vergadering beroep hebben __
ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd _
zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen. Een geschorst lid __
heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.____________
c. Over toelating van anderen dan de in a bedoelde personen beslist het _____
bestuur._______________________________________________________
2. Ieder stemgerechtigd lid heeft de leeftijd van minimaal achttien jaar bereikt en ___
heeft één stem uit te brengen. _________________________________________
3. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een
______
schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien jaar en ouder. __________________
De gemachtigde kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen. ________
4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, ____
anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen ______
kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten _
in de rechte lijn ontzegd. _____________________________________________
5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering __
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als _
een besluit van de Algemene Leden Vergadering. _________________________
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen mondeling of _______
schriftelijk. ________________________________________________________
7. Over alle voorstellen, zaken betreffende, wordt voor zover de statuten niets _____
anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het ___
staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. __________
8. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de ____
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid __
heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die_
het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij ____
benoemd die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte______
stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen____
staken, beslist het lot. _______________________________________________
9. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend __
zijn, danwel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen
bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd. ____________________
Artikel 17 ____________________________________________________________
Statutenwijziging______________________________________________________
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene _
11
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging __
van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een ______
zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.______________
2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Leden Vergadering ter behandeling van ___
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen __
vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen _____
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de_____
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt __
gehouden. ________________________________________________________
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de
Algemene Leden Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en __
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. ____
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de __________
uitgebrachte stemmen van alle aanwezige leden en gemachtigde _____________
vertegenwoordigers. ________________________________________________
5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële _
akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad.
Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte ____
bevoegd.______________________________________________________
b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en__
de gewijzigde statuten in het Handelsregister neer te leggen. _____________
Artikel 18 ____________________________________________________________
Ontbinding en vereffenening ____________________________________________
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel __
17 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.______________________
b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de __
Algemene Leden Vergadering, genomen met tenminste tweederde van het__
aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drievierde
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.________________________
2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden _____
medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te _____
ontbinden. ________________________________________________________
De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien ____
dagen bedragen. ___________________________________________________
3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op__
als vereffenaars.________________________________________________
b. De Algemene Leden Vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de
zittende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of___
meer vereffenaars. ______________________________________________
4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo
bepaald, terwijl de Algemene Leden Vergadering tevens één of meer bewaarders
aanwijst.__________________________________________________________
5. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van _
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de _
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en _________
aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam toegevoegd
worden ‘in liquidatie’. ________________________________________________
12
6. De vereffenaars doen in geval van opheffing van de vereniging opgaaf aan de ___
registers waar de vereniging is ingeschreven._____________________________
7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de _______
bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaar na afloop van de_________
vereffening. _______________________________________________________
Artikel 19 ____________________________________________________________
Reglementen _________________________________________________________
1. De Algemene Leden Vergadering kan een Algemeen Reglement, _____________
Tuchtreglement of andere reglementen vaststellen en wijzigen. _______________
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend ___
recht bevat, noch met de statuten.______________________________________
Artikel 20 ____________________________________________________________
Slotbepaling__________________________________________________________
1. De leden worden geacht de in nood verkerende medemens naar beste weten en_
kunnen te helpen, doch kunnen uit hoofde van hun lidmaatschap niet verplicht___
worden het eigen leven in de waagschaal te stellen.________________________
2. Zij aanvaarden zonder enig voorbehoud de gevolgen van hun daden, __________
ondernomen in het belang van de medemens, zonder aansprakelijkheidstelling __
van de vereniging of de KNBRD. _______________________________________
Artikel 21 ____________________________________________________________
Restbepaling _________________________________________________________
In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten en reglementen, vastgesteld ____
overeenkomstig het bepaalde in artikel 19, niet voorzien, beslist het bestuur, ________
behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de Algemene Leden Vergadering en met ___
inachtneming van het dwingend recht van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _______
BIJLAGEN ___________________________________________________________
Aan deze akte zijn de navolgende stukken vastgemaakt:
________________________
– aankondiging en notulen algemene vergadering.
__________________________
SLOT________________________________________________________________
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend._____________________________
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en
____
toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die voor (een van de) partijen uit de _____
inhoud van deze akte voortvloeien. De verschenen personen hebben verklaard op ___
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van deze
akte het ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te __
hebben kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk na ___
beperkte voorlezing is deze akte te Neer op de datum in het hoofd van deze akte ____
vermeld door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. _
Volgt ondertekening.
13
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Dit betreft een digitaal exemplaar van een afschrift als bedoeld in artikel 49 van de
Wet op het notarisambt